ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ

ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⴷ :

  • ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵜ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ;
  • ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴷⵓⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ;
  • ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ...

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵢⴰ, ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ:

  • ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ...
  • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ,
  • ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
  • ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵉⵏⵜⵔⵏⵉⵜ, ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ...
  • ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵜⵉⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ.

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
kk
ⴰⵎⵔⵣⵓ
elmounadi@ircam.ma
668393987

ⵣⴰⵀⵔⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ

xx
aitbrahim@ircam.ma
537278435

ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵃⴰⵙⵏⴰⵡⵉ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
hasnaouy@ircam.ma

ⴼⵓⴰⴷ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
azarual@ircam.ma
660090930

ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵙⵉⴷ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
assid@ircam.ma
661301516

ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴼⴰⴷⴷⴰⵃ

faddah@ircam.ma
06 76 33 54 11

ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵢⵓⵙⴼ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
taoufik@ircam.ma