ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵎⵓⵄⵛⵛⴰ

img_parution

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵎⵓⵄⵛⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2018.
ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴰⴷ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵜⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵉⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ.
ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵛⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵔⵉⵇⵇⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵎⵓⵄⵛⵛⴰ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⵀⵏⵏ. ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰ ⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⴷⵊ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵕⵏ ⵉⵣⵓⵕⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵢⴰⵎⵥ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵕⵉⵏ.