ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ

img_parution

ⵔⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⴼ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 
ⴷ ⵎⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵎⵎⵣⵍⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴳⵔ ⴰⵜⵙⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⴽⵚⵚⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.