ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵢⵏⵓ 2971

ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵢⵏⵓ 2971

ⵙⴳ ⵓⵚⴽⵓ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2971, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⴽ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵏⵏⵏⴰ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⴰⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵣⵔⴱⵏ, ⵉⵅⵅⴰⵏ.

 

ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴽⵢ ⵏ ⵜⵓⵏⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵄⴰⵡⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2971, ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉⵏ, ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ,ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵥⵓⵏⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵙⵜⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ:

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2971: ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴽⵓⵏⵉ ⴷ ⵜⵖⵉⵔⵜ