ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ 15.00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⵄⵎⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⵢⵓⴹ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ.