ⴰⵙⵉⵡⴹ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ

ajdir 2022

ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 21 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ; ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ : « ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵥⴰⵔⵙ, ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⴱⵓⵔⵓⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ »

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ

 ⵉⴳⴰⵏ :

 

 

1. ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ;

 

2. ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ :10 :00 : ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

3. ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ :15 :00 : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : « ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ », ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

 

4. ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ :20 :00 : ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ : ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵙⴳ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴷ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.