ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵙ ⵜⵜ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⵍⵖⵣⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏ1 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022.

 

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵏⵍⵎ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⴽⵉⵏ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ) , ⵜⴰⵙⵙⴰⵖⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ. ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⵓⵜⵓⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (IRCAM MAROC).