ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

img_parution

ⵣⵣⵖ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011 ⴷ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⵔⵎⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⴳⵔ ⵢⵉⵏⵉⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⵍ. ⵉⴱⴷⴷ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ.