ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ...

ⵜⴼⵍ ⴰⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⴼⵍ ⴰⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⵓⴷⵔ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 81 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ  ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ...

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ 15.00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓ ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ  ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ  ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⴰⵣⴰⵣⵓ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ