ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : "الجذور التاريخية لبلاد المغرب"

Présentation du livre "الجذور التاريخية لبلاد المغرب"

ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : "الجذور التاريخية لبلاد المغرب" ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵣⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵎⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ, ⵣⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⴳ 15.00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.