ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⴱⵏⵚⴰⵍⵃ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏⵛⵛⵉⵅ, ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵃⵙⴰⵢⵏ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⵎⴽⴰⵎ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⴷⵉⵄ ⵙⴽⵓⴽⵓ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵎ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵡⴰⵏⵄⵉⵎ.

ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵉⵎⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵙⵜ ⵅⴷⴷⵓⵊ ⵜⴰⵄⵢⴰⵍⵜ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵍⵎⵓⵎⵏⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ (ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ) ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵕⵕⴰⵎⵉ ⵄⴱⴷⵕⵃⵎⴰⵏ. ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵔⵉⵚ.

ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022 ⵙⴳ 14 :30.