ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ,

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023, ⴳ ⵜⵉⵙⵙ 15:00  ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ). ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ:
       • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ.
      • ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ : ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵙⴰⵏⴰ ⵊⴷⴷⵓⴱⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⴱⵍⵖⴰⵣⵉ.
    • ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ : ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴼⴰⵢⵇ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵡⴰⵏⵄⵉⵎ.
      • ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴳⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵏⵥⴰⵕ : ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⴰⵚⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵡⴰⵄⵣⵉⵣⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴱⵏⵄⵍ.
      • ⴰⵙⵎⵖⵔ.


ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ: ⵍⵅⴰⵟⵉⵔ ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵉⵎ.