ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉⵎⵜⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵜⵡⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ: ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⵖⵔ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10.00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⴼ [ PDF ]
ⵉⴽⵊⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2963, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1434-1435 ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2963. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ », ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ », ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ ». ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ: “ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⴰⵙⵙ ⵏ: ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2012, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 09h30 – 10h00 : ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ - ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ - ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ...
ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ 7000 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⵔ ⴰⴷ ⵏⵃⴹⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵏⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ,...
ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ/ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰⴽ, ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⴳⵥ ⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵉⴷⵎⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴱⴰⵛ...
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⵍⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2010 - 16:30 - ⴰⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵄⵜ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2010- 20:30- ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷV ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: [ ⴰⵢⵎⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ] ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 16:30 ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ –...

Pages