ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ XXII ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ XXII ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

 ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵇⵇⴰⵃⵏⵏⵖ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ XXII ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023 : ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵥⵕⵎⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023
ⵙⴳ 14 :30 : ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵓⵃⵉ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ)
ⵙⴳ 15 :00 : ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022. ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ : ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵛⵛⵓ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ
- ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵉⵃⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ;
- ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ;
- ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ : ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
- ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⵏⵙⵓⴽⴰⵙ ;
- ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⴰⴱⴰⵃ ⵄⵍⵍⴰⵛ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023

15 :00
• ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ : ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⵙⵔⴱⵓⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ)
• ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ : ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴹⵓⴹ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ)
ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ »
ⴰⵙⵢⵓⴷⴷⵓ : ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ :

- ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ : ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ;
- ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ;
- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ;
- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ;
- ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵃⵉⵕⴰ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ;
- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⴱⵏⵖⵍ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ;
- ⵢⵓⵙⴼ ⵅⵢⴰⵕⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ;
- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵓⵛⵛⵕⵄ, ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⴽⵡⴰⵙ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023
- ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ « ⵇⴰⵍⴰⵎ ⵡⴰ ⵍⵓⵃ » (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜⵏ)
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023
- ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⵙⴳⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ)