ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 29 – 2024 - ⵕⵕⴱⴰⴹ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 29 – 2024 - ⵕⵕⴱⴰⴹ

ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 29 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ 09 ⴰⵔ19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴷ ⵕⵕⴱⴰⴹ. 
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.