ⵜⴼⵍ ⴰⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⵓⴷⵔ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 81 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⵔ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ.
ⵜⵍⵓⵍ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⴳ 14 ⵖⵓⵛⵜ 1941 ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵜ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ. ⴳ 1985, ⵜⵙⴱⴷⴷⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⴰⵀⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⴳⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴱⵉ.
ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵡⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵏⴳⴰ, ⴰⵔ ⵖⵔⵙ ⵏⵜⵜⴰⵖⵓⵍ.

Hommage rendu à Aïcha Ech-Channa lors de la célébration de la Journée internationale des Droits des Femmes par l’IRCAM le 8 mars 2019
Hommage rendu à Aïcha Ech-Channa lors de la célébration de la Journée internationale des Droits des Femmes par l’IRCAM le 8 mars 2019