ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰ ⵉⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰ ⵉⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ

ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ » ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵓ ⴳ 15.00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ».

 

ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⴽⴱⵓⵟ ⵣⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵣⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⴷ ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵎ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⵣⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵡⴰⵜⵙⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.