ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ”

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ”

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ” , ⵓⵙⵙⴰⵏ 27-28- 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023. ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ,  ⵔⴰⴷ  ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ  ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ,ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉ ⵙ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ  ⵜⵉⵕⵣⵥⵓⵎⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ. ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⴷ.