ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ   (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ). ⵎⴽⴷⴰ ⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ. ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ  ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ.