ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ

img_parution

ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵖⵍⴰⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⴼⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ  ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ  ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⴽ, ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⴰⵎⵎⴰⵏt ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵥⵉⵜ.

 

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ  ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ  ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵖⴰⵔⵜ n ⵓⴼⵖⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ,  ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ  ⵉⴳⴰ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ  ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵏⵉⵙⴼⵉⵡ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵜⴰⴱⴷⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⵓⴽⵣⴰ  ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.

 

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ  ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ : “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵜⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ”, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵢⵉⵡⵙ ⴳ  ⵓⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵏⵥⵓⵥⴹ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⴷ, ⴰⴷ  ⴰⵖ ⵜⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵏⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⴽⵉⵖⵉⵏ  ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ  ⴷ ⴽⵓ  ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴰⵎⵏⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ  ⵓⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ  ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ, ⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ n ⵓⴼⴰⵔⵉ ⵏⵏⵖ g ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ, ⵣⵉ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵟⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⵔⴼⴰⵏ.