ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ 2024

Célébration de la Journée internationale des femmes 

ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵚ 2024, ⴳ 15:00, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ », ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⵙⵉⵎⵓ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵅⴼ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ :
 - ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵥⵀⵕⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⵡⵉ
 - ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵎⵓⵀⴰⵏⵉ
 -ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵓⵔⵢⴰ ⵄⵎⴰⵕ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ. ⴰⵛⴽⵓ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴹⴰⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.