ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ

ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ », ⴳ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵣⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ : 

• ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵙⵉ.
• ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ.