ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024

ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴷⴳⵙ :

- ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : « ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ », ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024, ⴰⴳ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵄⵓⴷ ⴱⵓⵃⵙⵉⵏ,
- ⴰⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵜ », ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵚⵕ 2024, ⵖⵔ 14 :00, ⴰⴳ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⵀⵉⵔ.