ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ, ⵙⴳ ⴰⵎⵉ ⵉⵙⵢⴰⵀ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003, ⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ,  ⴰⴷ ⵙⵉⴳⵙ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024,  ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ: “ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ : ⵙⴳ ⵓⵙⵕⵚⵚⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵜⴰⵍ”.

ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵙ : 15.00 ⵏ ⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.
ⵉⵍⵉⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴽⵜⵓⵜ.