ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ″ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵚⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ″ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ 15: 00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ).

Séminaire d'études et de recherche sur la langue amazighe (SERLAM) Présentation de l’ouvrage Grammaire structurale de l’amazighe

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵚⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ 15 : 00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ). ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.